Analiza śmiertelności w grupach wiekowych i zmiany śmiertelności w czasie

08-06-2020

Sekcja uaktualnia analizę śmiertelności wśród przypadków zdiagnozowanych (ang. case fatality rate). Opracowanie zostało uzupełnione o analizę wg wieku, płci i okresu, w którym zostały zdiagnozowane przypadki.

Metoda oparta jest na analizie jednostkowych danych o zakażonych zbieranych w systemie SRWE. Analiza została przeprowadzona metodą competing risks[1][2], stanowiącą uogólnienie klasycznych metod Kaplana-Meiera analiz przeżycia na sytuację, w której status chorego na zakończeniu obserwacji opisywany jest więcej niż dwoma stanami. W metodach klasycznych może to być wystąpienie interesującego nas zdarzenia lub jego brak. W metodzie competing risks może to być (w naszym wypadku) zgon, wyzdrowienie lub brak wystąpienia jednego z tych dwóch zdarzeń. Oszacowanie śmiertelności uzyskuje się, biorąc pod uwagę zarówno prawdopodobieństwo zgonu, jak i wyzdrowienia. Na podstawie danych zebranych w systemie SRWE na dzień 2.06.2020 oszacowano wartość śmiertelności na 5,90% ze wzoru:

CFR = Θ0/(Θ0 + Θ1)

gdzie Θ0 - prawdopodobieństwo zgonu, a Θ1 - prawdopodobieństwo wyzdrowienia w czasie od diagnozy do maksymalnego czasu obserwacji.

Śmiertelność w grupie wieku 66-75 była 12.43 (95% p.u. 9.47-16.32) razy wyższa, a w grupie 76 lat i powyżej 25.68 (95% p.u. 20.12-32.78) - niż w grupie 0 - 65 lat, co jest zgodne z obserwacjami w innych krajach. Podobnie śmiertelność jest wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet (HR 1.61, 95% p.u. 1.33-1.95).

Dodatkowo obserwuje się spadek śmiertelności w czasie, również w poszczególnych grupach wiekowych (Tabela). Wśród możliwych hipotez wyjaśniających to zjawisko, można wymienić intensyfikację testowania, wskutek której wykrywanych jest więcej przypadków o łagodniejszym przebiegu. Prawdopodobna jest również hipoteza o opóźnieniach w raportowaniu zgonów, wskutek czego śmiertelność w ostatnim okresie jest niedoszacowana.

Cały zbiór Grupa wieku [0,65] Grupa wieku (65,75] Grupa wieku Powyżej 75
HR 95% P.U. HR 95% P.U. HR 95% P.U. HR 95% P.U.
Wiek (lata) do 65 (ref) 1.00
66-75 12.43 9.47-16.32
76 i starsi 25.68 20.12-32.78
Płeć Kobiety (ref) 1.00
Mężczyźni 1.61 1.33-1.95 2.23 1.44-3.43 1.63 1.13-2.35. 1.40 1.06-1.84
Okres przed 15.03 1.67 1.15-2.41 1.75 0.89-3.43 1.99 1.07-3.69 1.22 0.67-2.20
15.03-31.03 (ref) 1.00
01.04-15.04 0.74 0.58-0.93 0.80 0.49-1.29 0.69 0.44-1.10 0.73 0.52-1.02
16.04-30.04 0.75 0.58-0.96 0.39 0.19-0.80 0.88 0.55-1.41 0.81 0.58-1.13
01.05-31.05 0.25 0.14-0.44 0.29 0.12-0.75 0.24 0.09-0.67 0.21 0.08-0.59
Tabela. Wyniki analizy wieloczynnikowej regresji (proportional hazard model with competing risks). W tabeli podano ilorazy zagrożeń (HR, ang. hazard ratio) określających względne ryzyko zgonu w danej grupie w porównaniu do grupy odniesienia. Analizę powtórzono osobno dla każdej z grup wieku.

[1] A. C. Ghani et al., “Methods for Estimating the Case Fatality Ratio for a Novel, Emerging Infectious Disease,” American Journal of Epidemiology, vol. 162, no. 5, 2005

[2] Fine JP and Gray RJ (1999) A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. JASA 94:496-509.