Opis modelu SEIR

Założenia modelu

Model SEIR zakłada istnienie czterech grup w populacji:

Parametry modelu

Model opiera się o kluczowe trzy parametry:

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie modelu SEIR. Schemat przedstawia znaczenie poszczególnych stanów względem opisu klinicznego zakażonego oraz wskazuje jakie dane mogą być użyte do kalibracji modelu, jak również wyprowadzania predykcji.