Analiza wpływu wyborów w Bawarii na rozwój epidemii

22-04-2020

Analiza wpływu drugiej tury wyborów w trybie korespondencyjnym (29.03) została ze względów ograniczeń czasowych wykonana bez implementacji modelu stochastycznego SEIR dla Bawarii. Nie ma możliwości wykonania uproszczonej analizy w modelu wykładniczym, gdyż dla Bawarii, jak i dla całych Niemiec epidemia w tym okresie przeszła przez szczyt epidemiczny (Rys. 1 i 2).

<b>Dzienna liczba nowych rozpoznań w Bawarii.</b> Szczyt zachorowań w Bawarii miał miejsce na początku kwietnia.

Rysunek 1. Dzienna liczba nowych rozpoznań w Bawarii. Szczyt zachorowań w Bawarii miał miejsce na początku kwietnia.

<b>Dzienne liczby nowych rozpoznań w pozostałych landach.</b> Szczyt zachorowań miał miejsce na początku kwietnia.

Rysunek 2. Dzienne liczby nowych rozpoznań w pozostałych landach. Szczyt zachorowań miał miejsce na początku kwietnia.

Dalsze porównanie przeprowadzono przy pomocy serii modeli liniowych w skali logarytmicznej, w których przeanalizowano dynamikę nowych rozpoznań w Bawarii w odniesieniu do dynamiki w każdym z pozostałych landów. Analiza prowadzona była w następujący sposób:

Równanie modelu miało postać: log(Rb) = b0 + b1log(RL) + b2T1 + b3T2 dla każdej z analiz składowych, gdzie: Rb - dzienna liczba nowych rozpoznań w Bawarii; RL- liczba nowych rozpoznań w landzie odniesienia w tym samym dniu; b0, b1, b2, b3 są parametrami z równania regresji.

Parametry b2 i b3 wyrażają istotność zmian dynamiki epidemii w Bawarii w odniesieniu do konkretnego landu. Dodatnia wartość tych parametrów oznacza zwiększenie dynamiki w konkretnym okresie, w odniesieniu do porównywanego landu.

Rysunek 3. wskazuje, że, biorąc pod uwagę okres inkubacji, nastąpiło istotne statystycznie przyspieszenie dynamiki epidemii w Bawarii w stosunku do innych landów po pierwszej turze wyborów. Po drugiej turze widać dalsze przyspieszenie epidemii w stosunku do innych landów, choć skala wzrostu jest wyraźnie mniejsza niż po pierwszej turze.

Na rysunku 4. widać zróżnicowanie dynamiki zapadalności w Bawarii w stosunku do reszty kraju. Zwraca uwagę porównanie z Badenią - zapadalność w Badenii jest podwyższona w stosunku do reszty kraju, jednak stabilna w całym okresie obserwacji. Zapadalność w Bawarii zmienia się znacznie w momencie przeprowadzenia wyborów metodą bezpośrednią, pozostaje na tym poziomie aż do tej pory.

<b>Wartości parametrów dla zmian dynamiki rozpoznań w Bawarii względem dynamiki w innych landach.</b> Lewy panel odpowiada okresom czasu zdefiniowanym bezpośrednio datami wyborów (<15.03; 15.03 - 29.03; >29.03). Prawy panel porównuje okresy przesunięte o 6 dni w celu uwzględnienia okresu inkubacji (<21.03; 21.03 - 4.04; >4.04). Lewa kolumna dla obu paneli odpowiada porównaniu okresu pomiędzy I a II turą wyborów do okresu przed I turą wyborów, prawa - okresu po II turze do okresu pomiędzy I a II turą wyborów. Dla konkretnego landu kolorowy kwadrat oznacza istotną statystycznie różnicę dynamiki (w przypadku braku istotności statystycznej kwadrat pozostaje biały). Wysycenie koloru wskazuje na wielkość zmiany - im intensywniejszy kolor czerwony, tym większy wzrost dynamiki liczby rozpoznań w Bawarii w danym okresie w odniesieniu do dynamiki zakażeń w danym landzie.

Rysunek 3. Wartości parametrów dla zmian dynamiki rozpoznań w Bawarii względem dynamiki w innych landach. Lewy panel odpowiada okresom czasu zdefiniowanym bezpośrednio datami wyborów (<15.03; 15.03 - 29.03; >29.03). Prawy panel porównuje okresy przesunięte o 6 dni w celu uwzględnienia okresu inkubacji (<21.03; 21.03 - 4.04; >4.04). Lewa kolumna dla obu paneli odpowiada porównaniu okresu pomiędzy I a II turą wyborów do okresu przed I turą wyborów, prawa - okresu po II turze do okresu pomiędzy I a II turą wyborów. Dla konkretnego landu kolorowy kwadrat oznacza istotną statystycznie różnicę dynamiki (w przypadku braku istotności statystycznej kwadrat pozostaje biały). Wysycenie koloru wskazuje na wielkość zmiany - im intensywniejszy kolor czerwony, tym większy wzrost dynamiki liczby rozpoznań w Bawarii w danym okresie w odniesieniu do dynamiki zakażeń w danym landzie.

<b>Różnica zapadalności w poszczególnych landach i średniej zapadalności dla całych Niemiec.</b> Dwa południowe landy (Badenia-Wirtembergia i Bawaria) wykazują większą zapadalność niż średnia w Niemczech, w ostatnim okresie dominuje zapadalność w Bawarii.

Rysunek 4. Różnica zapadalności w poszczególnych landach i średniej zapadalności dla całych Niemiec. Dwa południowe landy (Badenia-Wirtembergia i Bawaria) wykazują większą zapadalność niż średnia w Niemczech, w ostatnim okresie dominuje zapadalność w Bawarii.