Modelowanie epidemii dwóch prędkości: związana ze służbą zdrowia i pozostała

22-05-2020

Na podstawie danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przeprowadzono modelowanie epidemii dwóch prędkości. Wydzielono zakażenia związane ze służbą zdrowia, w tym zakażenia pacjentów w szpitalach i pacjentów opieki długoterminowej oraz personel medyczny, ze względu na inne możliwości redukcji kontaktów w tym sektorze. Pozostałe zakażenia zostały połączone w jednej grupie, biorąc pod uwagę, że ogniska pozamedyczne nie są wyodrębnione w dostępnych danych.

Przyjęto założenia, że pacjenci szpitalni nie mają kontaktów z osobami poza szpitalami i przebywają w szpitalu średnio 5,3 dni[1] , zaś pacjenci w opiece długoterminowej przebywają tam stale. Personel medyczny pozostaje w grupie "medycznej", ale kontaktuje się z pozostałymi osobami w populacji ogólnej.

Analiza parametrów modelu i predykcji wskazuje na:

<b>Dzienne liczby przypadków w modelu dwóch prędkości.</b> Kropkami oznaczono obserwowane liczby przypadków związanych ze służbą zdrowia i pozostałych przypadków (źródło danych: Główny Inspektorat Sanitarny), a także łączną liczbę wszystkich rozpoznań. Linie ciągłe odpowiadają predykcji z modelu estymowanego dla dwóch okresów danych (pierwszy od 06.04 do 05.05, a drugi od 05.05 do 21.05 ). Dla obu grup przyjęto ten sam parametr <i>σ<sup>-1</sup>=3,5</i>, pozostałe parametry dotyczące poziomu kontaktów (<i>β<sub>1</sub></i>, <i>β<sub>2</sub></i>) oraz czasu do rozpoznania (<i>γ<sub>1</sub><sup>-1</sub></i>, <i>γ<sub>2</sub><sup>-1</sub></i>) zostały wyestymowane na podstawie danych. Predykcja łącznej liczby zachorowań jest obliczona jako suma predykcji dla kompartmentu służby zdrowia i kompartmentu pozostałej populacji.

Rysunek 1. Dzienne liczby przypadków w modelu dwóch prędkości. Kropkami oznaczono obserwowane liczby przypadków związanych ze służbą zdrowia i pozostałych przypadków (źródło danych: Główny Inspektorat Sanitarny), a także łączną liczbę wszystkich rozpoznań. Linie ciągłe odpowiadają predykcji z modelu estymowanego dla dwóch okresów danych (pierwszy od 06.04 do 05.05, a drugi od 05.05 do 21.05 ). Dla obu grup przyjęto ten sam parametr σ-1=3,5, pozostałe parametry dotyczące poziomu kontaktów (β1, β2) oraz czasu do rozpoznania (γ1-1, γ2-1) zostały wyestymowane na podstawie danych. Predykcja łącznej liczby zachorowań jest obliczona jako suma predykcji dla kompartmentu służby zdrowia i kompartmentu pozostałej populacji.

[1]https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html