Estymacja R0 dla poszczególnych województw

19-05-2020

W obecnym raporcie wykonano analizę dynamiki epidemii w województwach, zakładając, że epidemia rozwija się niezależnie w każdym z nich. Modelowanie w województwach przeprowadzono podobnie jak dla Polski, biorąc pod uwagę trzy etapy związane z wprowadzeniem restrykcji. Trendy w łącznej liczbie rozpoznań są zróżnicowane według województw (Rys. 1). Analiza zmienności R0 w województwach na dzień 17.03 wskazuje, że w niektórych z nich epidemia znajduje się wciąż w fazie wzrostu (śląskie), pewne utrzymują się w fazie endemicznej (dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie), pozostałe osiągnęły stan podkrytyczny (Tabela A, Rys. 1).

Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach. Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej odpowiada aktualnej dynamice epidemii w wybranym województwie na podstawie obserwowanego <i>R<sub>0</sub></i> (czerwony - stan nadkrytyczny, pomarańczowy - stan endemiczny, zielony - stan podkrytyczny; kolor szary opisuje województwa, w których zachorowania występują w sposób sporadyczny).

Rysunek 1. Porównanie dynamiki rozwoju epidemii w poszczególnych województwach. Powyższy wykres opisuje zależność pomiędzy całkowitą liczbą zdiagnozowanych przypadków a łączną liczbą diagnoz w tygodniowym oknie czasowym (dla klarowności przekazu, obydwie wartości podane w skali logarytmicznej). Każda krzywa odpowiada dynamice jednego województwa, oznaczonego odpowiednią etykietą. W kontekście hamowania rozwoju epidemii pożądany przebieg krzywej jest w dół (spadek zachorowań, wygaszanie). Kolor krzywej odpowiada aktualnej dynamice epidemii w wybranym województwie na podstawie obserwowanego R0 (czerwony - stan nadkrytyczny, pomarańczowy - stan endemiczny, zielony - stan podkrytyczny; kolor szary opisuje województwa, w których zachorowania występują w sposób sporadyczny).

R0 Etap I (04.03 - 15.03) Etap II (16.03 - 26.03) Etap III (27.03 - 08.05)
dolnośląskie 8.944 3.127 0.953
kujawsko-pomorskie -a 1.576 0.725
lubuskie -a 2.467 0.239
łódzkie 10.637 -a 0.978
lubelskie 5.651 2.445 0.148
małopolskie -a 3.594 0.730
mazowieckie 9.865 4.775 0.603
opolskie -a 3.447 0.889
podlaskie -a 9.542 0.544
podkarpackie 1.946 5.841 0.629
pomorskie -a 3.06 0.938
świętokrzyskie -a 9.689 0.501
śląskie 4.266 3.393 1.362
warmińsko-mazurskie -a 2.119 0.550
wielkopolskie 1.857 5.708 0.968
zachodniopomorskie -a 5.785 0.841

Tabela A: Zestawienie R0 dla poszczególnych województw w zależności od okresu. Tabela prezentuje zmianę wartości parametru R0 na podstawie danych pochodzących z kolejnych okresów czasu ograniczonych przez moment wprowadzania kolejnych restrykcji: 15.03 - zamknięcie szkół i granic państwa, 26.03 - powszechne ograniczenia w przemieszczaniu (lockdown). Kolory komórek w trzeciej kolumnie informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w wybranym województwie: czerwony - nadkrytyczny, R0 > 1.05; pomarańczowy - endemiczny, 0.95 < R0 < 1.05); zielony - podkrytyczny, R0 < 0.95). a mała liczba przypadków / niestabilne raportowanie skutkujące trudnościami w kalibracji modelu.