Estymacja R0 dla poszczególnych województw

29-05-2020

W obecnym raporcie wykonano analizę dynamiki epidemii w województwach, zakładając, że epidemia rozwija się niezależnie w każdym z nich. Modelowanie w województwach przeprowadzono podobnie jak dla Polski, biorąc pod uwagę trzy etapy związane z wprowadzeniem restrykcji. Trendy w łącznej liczbie rozpoznań są zróżnicowane według województw. Analiza zmienności R0 w województwach na dzień 28.05 znajduje się w Tabeli A. Analiza trendów liczby przypadków w poszczególnych województwach pokazuje nadal niekorzystny trend w województwie śląskim, ale również wzrost liczby przypadków w wielu województwach. Ten wzrost liczby przypadków zaczyna mieć odzwierciedlenie w oszacowaniach parametru R0 w poszczególnych województwach. Dynamika rozwoju epidemii w poszczególnych województwach na krótkim przedziale czasowym (od 04.05) ze względu na stosunkowo niskie liczby diagnozowanych przypadków i dużą ich zmienność nie pozwala na oszacowanie krótkoterminowego R0 we wszystkich województwach. Brak możliwości estymacji trendu na krótkim odcinku czasu może być również wskaźnikiem, że trend w tym okresie ulega zmianie.

R0 Etap I (04.03 - 15.03) Etap II (16.03 - 26.03) Etap IIIa (27.03 - 28.05) Etap IIIb (04.05 - 28.05)
dolnośląskie 8.944 3.127 0.9047319 -a
kujawsko-pomorskie -a 1.576 0.6935824 -a
lubuskie -a 2.467 -a -a
łódzkie 10.637 -a 1.1648766 2.844065
lubelskie 5.651 2.445 0.6834579 -a
małopolskie -a 3.594 0.6832793 -a
mazowieckie 9.865 4.775 0.6431392 0.796278
opolskie -a 3.447 0.8408093 -a
podlaskie -a 9.542 0.6936867 -a
podkarpackie 1.946 5.841 0.3796255 -a
pomorskie -a 3.06 0.9024619 -a
świętokrzyskie -a 9.689 -a -a
śląskie 4.266 3.393 1.3093410 2.393144
warmińsko-mazurskie -a 2.119 0.5198247 -a
wielkopolskie 1.857 5.708 1.0040489 1.055843
zachodniopomorskie -a 5.785 0.7930221 -a

Zestawienie R0 dla poszczególnych województw w zależności od okresu (stan na dzień 28.05). Tabela prezentuje zmianę wartości parametru R0 na podstawie danych pochodzących z kolejnych okresów ograniczonych przez moment wprowadzania/znoszenia kolejnych restrykcji: 15.03 - zamknięcie szkół i granic państwa, 26.03 - powszechne ograniczenia w przemieszczaniu (lockdown), 04.05 - I etap znoszenia ograniczeń. W etapie IIIb modelowano województwa, w których ogólna liczba przypadków przekraczała 1000 oraz liczba przypadków w ostatnim tygodniu przekraczała 100. Kolory komórek informują, jaką charakterystykę posiada dynamika epidemii w wybranym województwie: czerwony - nadkrytyczny (R0 > 1.05); pomarańczowy - endemiczny ( 0.95 < R0 < 1.05 ); zielony - podkrytyczny (R0 < 0.95 ). a sporadyczne zachorowania / mała liczba przypadków / niestabilne raportowanie skutkujące trudnościami w kalibracji modelu.