Wpływ zmniejszenia testowania w weekendy na dynamikę epidemii

20-05-2020

Zgodnie z analizami przedstawionymi w Raporcie z dn. 4.05.2020 zmniejszenie testowania ma niekorzystny wpływ na dynamikę epidemii. W celu zweryfikowania jak znaczące jest zmniejszenie testowania w weekendy i dni świąteczne, przeprowadziliśmy symulację modelu StochSEIR dla danych o liczbie testów, które zostały zmodyfikowane następująco: usunięto obserwacje dla dni świątecznych, wyestymowano krzywą regresji liniowej dla danych po transformacji Box’a-Cox’a, a następnie uzupełniono obserwacje wartościami z tej krzywej.

Rysunek 1 pokazuje różnicę pomiędzy predykcją dziennej liczby przypadków dla rzeczywistej liczby wykonany testów, a predykcją dziennej liczby przypadków dla zbioru danych o dziennej liczbie wykonanych testów ze zwiększonym testowaniem w weekendy, skonstruowanego jak opisano powyżej. Z analizy tej wynika, że gdyby liczba testów nie spadała w weekendy, to na dzień 18.06 byłoby o 400 przypadków mniej. Do 26.06 różnica przekracza 500 osób.

<b>Różnica w dziennej liczbie rozpoznań przy założeniu scenariusza testowania, który eliminuje spadek liczby testów w dni wolne od pracy.</b>

Rysunek 1. Różnica w dziennej liczbie rozpoznań przy założeniu scenariusza testowania, który eliminuje spadek liczby testów w dni wolne od pracy.