Zróżnicowanie geograficzne ryzyka wystąpienia ogniska w wyniku zgromadzeń

16-06-2020

Na podstawie obserwowanej zapadalności 14-dniowej dla każdego powiatu policzono przybliżone prawdopodobieństwo (p), że losowo wybrana z populacji osoba jest zarażona. Przyjęto, że średni czas zaraźliwości wynosi 14 dni. W związku z tym przy założeniu stabilnego trendu wskaźnik rozpowszechnienia zakażeń w okresie zaraźliwości w danym dniu w przybliżeniu odpowiada 14-stokrotności dziennej liczby zakażeń, więc 14-sto dniową zapadalność przybliża wskaźnik rozpowszechnienia zakażeń w okresie zaraźliwości, czyli prawdopodobieństwo p.

Zakładamy również, że stosunek wszystkich zakażeń do zakażeń rozpoznanych wynosi q. Bierzemy pod uwagę dwie możliwe wartości q: 2 i 6, które mieszczą się w granicach poprzednich oszacowań tego parametru.

Aby szacować ryzyko wystąpienia ogniska zakażeń związanego ze zgromadzeniem się w jednym miejscu określonej liczby osób N użyto wzoru:

r=1-(1-p*q)N

Tak policzone ryzyko dla q = 2 i N = 150 w 31 powiatach przekracza alarmujący poziom 10 procent dla każdego pojedynczego zgromadzenia, a w 26 powiatach mieści się w przedziale 5-10%.

W powiatach: wodzisławskim, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Żory i kępińskim ryzyko zakażenia przy q = 2 i N = 150 przekracza wartość 50%.

Ryzyko uśrednione po wszystkich powiatach w Polsce wynosi raverage = 3,4%. Poniżej prezentujemy wzór wyrażający liczbę osób w grupie, dla której ryzyko zakażenia jest na poziomie średniej krajowej (raverage).

N = log(1-raverage) / log(1-p*q)

Dla czterech wymienionych powyżej powiatów o najwyższej zapadalności liczba ta wynosi odpowiednio 5, 3, 7 i 7 osób.

<b>Ryzyko, że na zgromadzeniu <i>n</i> osób (<i>n = 50, 100, 150</i>) znajdzie się co najmniej jedna osoba zakażona.</b> Wartość <i>q</i> oznacza stosunek wszystkich zakażeń do zakażeń rozpoznawanych. Kolorem czerwonym oznaczono powiaty, w których ryzyko wynosi powyżej 10%, żółtym pomiędzy 5% a 10%, a zielonym - poniżej 5%.

Rysunek 1. Ryzyko, że na zgromadzeniu n osób (n = 50, 100, 150) znajdzie się co najmniej jedna osoba zakażona. Wartość q oznacza stosunek wszystkich zakażeń do zakażeń rozpoznawanych. Kolorem czerwonym oznaczono powiaty, w których ryzyko wynosi powyżej 10%, żółtym pomiędzy 5% a 10%, a zielonym - poniżej 5%.